10 Anys de Construccions
Educatives a les Illes Balears 1998/2007

 

Text: Marta Garcia Noguera, Domingo Llull Capó, Pilar Mesquida Jaume, Luís Sánchez Vidal, Mateu Suñer Servera, Miguel Ángel Maimó Vaquer
Editorial: Institut Balear dÍnfraestructures i serveis Educatius I Culturals, Spain, 2007